ระบบตรวจสอบคะแนน โรงเรียนภูเขียว

นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ตรวจสอบคะแนนการรับนักเรียนรอบนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566